RODO

Szkoła Doktorska NCBJ i IChTJ przetwarza dane osobowe kandydatów w celu przeprowadzenie rekrutacji na Studia III stopnia realizowane w Szkole. W przypadku osób, które zostały przyjęte na studia dane te mogą też być wykorzystane przy wydawaniu zaświadczeń takich jak zaświadczenie o przyjęciu na studia.

Podstawa prawna: rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Administratorem Twoich danych osobowych jest: Narodowe Centrum Badań Jądrowych. Siedziba Administratora mieści się w Warszawie (05-400) przy ul. Andrzeja Sołtana 7, dane kontaktowe Administratora znajdują się pod tym adresem: https://www.ncbj.gov.pl/contact/dane-adresowe.

Administrator w celu realizacji Twojego procesu kształcenia i dla wypełnienia swoich obowiązków, może przetwarzać Twoje dane osobowe.

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można kontaktować się w związku z uwagami i pytaniami nt. przetwarzania danych poprzez adres email: iod@ncbj.gov.pl.

Administrator przetwarza Twoje dane na podstawie przepisów prawa, a w szczególności ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz przepisów wykonawczych do tej ustawy. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest w takim przypadku art. 6 ust. 1 lit. c RODO. W razie braku innych przesłanek Administrator poprosi Cię o udzielenie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych. Taka zgoda będzie dobrowolna, ale może być niezbędna w celu dostarczenia Ci określonych świadczeń czy usług. Podstawą przetwarzania danych osobowych będzie wówczas art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO. Administrator może też przetwarzać dane osobowe dla ochrony swego prawnie uzasadnionego interesu.

Odbiorcą Twoich danych osobowych może być właściwy do spraw nauki Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz podmioty, z którymi Administrator współpracuje przy realizacji Twojego kształcenia w tym także prowadzące kontrole i ewaluacje. Twoje dane Administrator będzie przetwarzał przez okres trwania kształcenia w Szkole Doktorskiej, okres postępowania w sprawie nadania stopnia doktora i okres przedłużony o czas niezbędny do wzajemnego rozliczenia się (m.in.. ze świadczeń dla doktorantów) a później przez okres ustalony przepisami o archiwizacji i statystyce.

Masz prawo dostępu do treści Twoich danych osobowych oraz, pod warunkami wymienionymi w RODO, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie Twojej zgody. Swoje prawa możesz egzekwować: pisemnie na adres Administratora, elektronicznie przez adres e-mail Szkoły Doktorskiej a także ustnie, jeżeli umożliwisz przy tym potwierdzenie Twojej tożsamości.

Masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO.

Administrator stosuje na terenie NCBJ monitoring wizyjny. Ma to na celu ochronę bezpieczeństwa osób i mienia. W obiektach objętych monitoringiem umieszczono odpowiednie oznaczenia.