Szkoła Doktorska NCBJ i IChTJ przetwarza dane osobowe kandydatów w celu przeprowadzenie rekrutacji na Studia III stopnia realizowane w Szkole. W przypadku osób, które zostały przyjęte na studia dane te mogą też być wykorzystane przy wydawaniu zaświadczeń takich jak zaświadczenie o przyjęciu na studia.

Podstawa prawna: rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Administratorem Twoich danych osobowych jest: Narodowe Centrum Badań Jądrowych. Siedziba Administratora mieści się w Warszawie (05-400) przy ul. Andrzeja Sołtana 7, dane kontaktowe Administratora znajdują się pod tym adresem: https://www.ncbj.gov.pl/contact/dane-adresowe.

Administrator w celu realizacji Twojego procesu kształcenia i dla wypełnienia swoich obowiązków, może przetwarzać Twoje dane osobowe.

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można kontaktować się w związku z uwagami i pytaniami nt. przetwarzania danych poprzez adres email: iod@ncbj.gov.pl.

Administrator przetwarza Twoje dane na podstawie przepisów prawa, a w szczególności ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz przepisów wykonawczych do tej ustawy. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest w takim przypadku art. 6 ust. 1 lit. c RODO. W razie braku innych przesłanek Administrator poprosi Cię o udzielenie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych. Taka zgoda będzie dobrowolna, ale może być niezbędna w celu dostarczenia Ci określonych świadczeń czy usług. Podstawą przetwarzania danych osobowych będzie wówczas art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO. Administrator może też przetwarzać dane osobowe dla ochrony swego prawnie uzasadnionego interesu.

Odbiorcą Twoich danych osobowych może być właściwy do spraw nauki Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz podmioty, z którymi Administrator współpracuje przy realizacji Twojego kształcenia w tym także prowadzące kontrole i ewaluacje. Twoje dane Administrator będzie przetwarzał przez okres trwania kształcenia w Szkole Doktorskiej, okres postępowania w sprawie nadania stopnia doktora i okres przedłużony o czas niezbędny do wzajemnego rozliczenia się (m.in.. ze świadczeń dla doktorantów) a później przez okres ustalony przepisami o archiwizacji i statystyce.

Masz prawo dostępu do treści Twoich danych osobowych oraz, pod warunkami wymienionymi w RODO, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie Twojej zgody. Swoje prawa możesz egzekwować: pisemnie na adres Administratora, elektronicznie przez adres e-mail Szkoły Doktorskiej a także ustnie, jeżeli umożliwisz przy tym potwierdzenie Twojej tożsamości.

Masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO.